+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
SLUŽBA ZA LOKALNE USLUGE

Služba za lokalne usluge sastoji se od Centra za savetovanje i podršku porodici i Centra za savetovanje i prevenciju problema u ponašanju dece i mladih.
Rukovodilac Službe za lokalne usluge je Nada Vereš, dipl.psiholog, tel. 024/ 551-619

Centar za savetovanje i podršku porodici

Centar za savetovanje i podršku porodici se bavi pružanjem savetodavno- terapijskih usluga pojedincima, bračnim parovima, roditeljima i porodicama u razrešavanju: emocionalnih teškoća, problema u partnerskom odnosu, teškoća i problema u porodičnim odnosima, vaspitnih teškoća, problema sazrevanja i odrastanja, problema u odnosu sa drugim ljudima u socijalnom okruženju

U radu sa individuama, parovima i porodicom integrišemo razna znanja i psihoterapijske tehnike prateći svoje klijente i njihove potrebe. Verujemo da svaka individua ima svoj pristup, tempo i očekivanja vezana za ličnu psihoterapiju i savetovanja. Naš pristup podrazumeva poštovanje toga ali i postepeno osvešćivanje i suočavanje u interesu i na dobrobit svakog klijenta. Najviše se oslanjamo na prihvatanje i razumevanje klijenta, empatiju, ravnopravnu komunikaciju, pristupačnost i neposrednost uz razumne granice i podsticanje lične odgovornosti za savetovanje i psihoterapiju.  

Vrednosti kojima se rukovodimo u našem Centru su usmerenost na klijenta, poverljivost i etičnost, poštovanje i posvećenost dobrobiti klijenata, pružanje jasnih i istinitih informacija i fleksibilnost.

Centar za savetovanje i podršku porodici čine tri stručna radnika: dva psihologa od kojih je jedan rukovodilac Službe za lokalne usluge i socijalni radnik - posebno obučeni za savetodavni rad (psihodramski i sertifikovani TA savetnici)

Biografije:

NADA VEREŠ - stručni radnik na savetodavno-terapijskim i socijalno-edukativnim poslovima- rukovodilac Službe za lokalne usluge- rođena 1962. U Subotici. Zvanje dipl.psihologa stekla na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1996. godine. Poseduje Sertifikat o završenoj edukaciji Transakcioni analitičar-savetnik od 2008. godine.Zaposlena u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 1996. godine. Poseduje licencu za obavljanje osnovnih i specijalizovanih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013. godine.

BORIS TELEČKI - stručni radnik na savetodavno-terapijskim i socijalno-edukativnim poslovima-  rođen 1984. Senta. Zvanje dipl. psiholog je stečeno na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu 2010. godine. Poseduje Sertifikat o završenoj edukaciji psihodramski psihoterapeut (u okviru Reginalne asocijacije za integrativnu primenu psihoterapije i psihodramu, Oksfordske psihodramske škole) 2016.godine. Zaposlen u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 2011. godine. Poseduje licencu za obavljanje osnovnih ( od 2014. godine)  i specijalizovanih poslova u socijalnoj zaštiti (od 2018. godine).


RADA BOŽIĆ - stručni radnik na savetodavno-terapijskim i socijalno-edukativnim poslovima - rođena 1961.godine u Valjevu. Zvanje diplomiranog socijalnog radnika je stekla na Fakltetu političkih nauka u Beogradu 1984.godine. Poseduje sertifikat o završenoj edukaciji Transakcioni analitičar savetnik, od 2008 godine. Zaposlena je u Centru za socijalni rad grada Subotice od 1996 godine, a kao izvršilac u Centru za savetovanje i podršku porodici radi od 2001 godine.  Poseduje Licencu za obavljanje specijalizovanih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013.godine

CENTAR ZA SAVETOVANjE I PODRŠKU PORODICI
Šantićeva 27/ 1 sprat
Tel: 024/ 551-619
e-mail: savetovaliste@csrsu.org.rs

DOLAZAK JE POTREBNO ZAKAZATI ! UPUT NIJE POTREBAN!
Naše radno vreme je od 07 do14 časova i 30 minuta svakog radnog dana.
Savetodavno-terapijski rad se odvija na srpskom i mađarskom jeziku.

SVE USLUGE KOJE PRUŽAMO GRAĐANIMA NA PODRUČJU GRADA SUBOTICE SU BESPLATNE!
TAJNOST I POVERLjIVOST RAZGOVORA JE ZAGARANTOVANA!

Centar za savetovanje i prevenciju problema u ponašanju dece i mladih

Centar za savetovanje i prevenciju problema u ponašanju dece i mladih je usluga sistema socijalne zaštite kojom se pruža pomoć i podrška deci i mladima koji ispoljavaju probleme u ponašanju ili ne umeju da na adekvatan način zadovolje svoje potrebe ili ih zadovoljavaju na društveno neprihvatljiv način, kao i njihovim roditeljima i starateljima.
Cilj je da kroz uslugu Centra za savetovanje i prevenciju problema u ponašanju dece i mladih, omogućimo deci i mladima, da na adekvatan način zadovolje svoje potrebe i time se razviju u zadovoljne i lično i društveno odgovorne osobe, a porodici korisnika pruža se podrška i prilika da razviju konstruktivne odnose.
U okviru rada Centra za savetovanje i prevenciju problema u ponašanju dece i mladih, Centar za socijalni rad kao organ starateljstva će u svojoj nadležnosti sprovoditi i izvršenje  posebnih obaveza iz Zakona o maloletnim učiniocima krivičnog dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnog lica.

Biografije:

MARINA PAREŽANIN - stručni radnik na uslugama u zajednici- rođena1977. godine u Subotici. Zvanje dipl. pedagog je stečeno na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2003. godine. Poseduje Sertifikat o završenoj edukaciji za voditelja slučaja, kao i diplomu u oblasti rada sa mladima (Youth work and communication, Jonkoping University, Sweeden). Zaposlena u Centru za socijalni rad od 2009.godine na poslovima voditelja aktivnosti u Centru za savetovanje i prevenciju problema u ponašanju dece i omladine. Poseduje licencu za obavljanje osnovnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013.godine.

CENTAR ZA SAVETOVANjE I PREVENCIJU PROBLEMA U PONAŠANjU DECE I MLADIH
Somborski put br.33
Tel/fax: 024/ 4562 112
e-mail:dnevni.centar@csrsu.org.rs

SVE USLUGE KOJE PRUŽAMO NAŠIM KORISNICIMA NA PODRUČJU GRADA SUBOTICE SU BESPLATNE UZ ZAGARANTOVANU PROFESIONALNU TAJNU!