+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
ПРАВА И УСЛУГЕ - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Новчана социјална помоћ

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног Законом о социјалној заштити.
Право на новчану социјалну помоћ може остварити појединац, односно породица:

 • ако нема других непокретности, осим стамбеног простора који одговара потребама појединца, односно породице и земљишта у површини до 0,5 хектара;
 • ако појединац, односно члан породице није продао или поклонио непокретну имовину или се одрекао права на наслеђивање непокретне имовине или ако је протекао период у којем би, од тржишне вредности непокретне имовине коју је продао, поклонио или се одрекао права на наслеђивање, могао обезбеђивати помоћ у смислу овог закона;
 • ако појединац, односно члан породице не поседује покретну имовину чијим коришћењем или отуђењем, без угрожавања основних животних потреба, може да обезбеди средства у висини шестоструког износа новчане социјалне помоћи, која би му била утврђена у моменту подношења захтева за новчану социјалну помоћ;
 • ако појединац, односно члан породице није закључио уговор о доживотном издржавању.

Право на новчану социјалну помоћ може остварити и појединац који је неспособан за рад, односно породица чији су сви чланови неспособни за рад ако поред стамбеног простора који одговара потребама породице имају земљиште у површини до једног хектара.

Право на новчану социјалну помоћ може остварити радно способан појединац, односно члан породице:

 • ако се налази на школовању или оспособљавању за рад или се води на евиденцији незапослених лица;
 • ако није одбио понуђено запослење, радно ангажовање на привременим, повременим или сезонским пословима, стручно оспособљавање, преквалификацију, доквалификацију или основно образовање;
 • ако му радни однос није престао његовом вољом, његовом сагласношћу или његовом кривицом, због дисциплинске или кривичне одговорности, осим ако је од престанка радног односа протекло годину дана или ако је по престанку радног односа наступила неспособност за рад;
 • ако се сам стара о свом детету са сметњама у развоју тако да не може да буде радно ангажован.

Право на увећану новчану социјалну помоћ

Право на увећану новчану социјалну помоћ има појединац који је неспособан за рад, односно породица чији су сви чланови неспособни за рад и једнородитељска породица имају право на увећану новчану социјалну помоћ. утврђује се тако што се припадајући износ новчанесоцијалне помоћи за појединца, односно породицу увећава за 20%.

За више информација као и о потребној документацији за остваривање права обратите се директно Центру за социјални рад Града Суботице.


Додатак за помоћ и негу другог лица

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има особа којој је због природе и тежине стања, телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна нега и помоћ за обављање активности ради задовољавања основних животних потреба.
Потреба за помоћи и негом утврђује се на основу прописа о пензијском и инвалидском осигурању.

Право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица има лице из које остварује право на додатак за помоћ и негу другог лица, код кога је утврђено телесно оштећење од 100% по једном основу или да има органски трајни поремећај неуролошког и психичког типа и лице које има више оштећења, с тим да ниво оштећења износи по 70% и више процената по најмање два основа.

За више информација обратите се директно Центру за социјални рад Града Суботице.

Увећани додатак за помоћ и негу другог лица

Право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица има лице за које је, на основу прописа о пензијском и инвалидском осигурању, утврђено да има телесно оштећење од 100% по једном основу или да има органски трајни поремећај неуролошког или психичког типа и лице које има више оштећења, с тим да ниво оштећења износи по 70% и више процената по најмање два основа.

За више информација обратите се директно Центру за социјални рад Града Суботице.

Услуга смештаја

Услуга смештаја обезбеђује се смештајем корисника: у установу социјалне заштите ( домски смештај), у хранитељску породицу за децу и младе, за одрасле и старије ( сродничку или другу породицу), прихватилиште и друге врсте смештаја у складу са законом.

Домским смештајем кориснику се обезбеђује становање и задовољавање основних животних потреба, као и здравствена заштита.

Потребна документација за остваривање права на смештај одраслих и старих лица у установу социјалне заштите.

 1. Молба
 2. Извод из матичне књиге рођених или венчаних
 3. Фотокопија личне карте
 4. Фотокопија здравствене књижице
 5. Уверење о здравственом стању ( укључујући налаз копрокултуре, односно налаз столице и АТД налаз, односно налаз плућа)
 6. Последњи чек од пензије
 7. Уверење из Катастра непокретности
 8. Правоснажна судска одлука о издржавању од сродника
 9. Потврда о отвореном текућем рачуну
 10. Потврда о измиреним дуговањима у банци

Пружањем услуге породичног смештаја деци и младима се привремено, до краја завршетка редовног школовања, односно до навршене 26. године живота, обезбеђује нега, заштита и услови за оптималан развој у породичном окружењу.

Породичним смештајем одраслим и старијим особама омогућава се одржавање или побољшање квалитета живота.

Потребна документација за остваривање права на породични смештај одраслих и старих лица.

 1. Молба
 2. Фотокопија личне карте
 3. Фотокопија извода из матичне књиге рођених
 4. Доказ о месечним приходима
 5. Потврда о имовини (уверење из Катастра)
 6. Лекарско уверење о здравственом стању
 7. Уверење Полицијске управе да лице није осуђивано
 8. Уверење Основног суда да се против подносиоца не води истрага, односно да није подигнута оптужница
 9. Потврда да није на евиденцији лица против кога је одређена мера заштите од насиља у породици ( прибавља се у центру за социјални рад)

За више информација обратите се директно Центру за социјални рад Града Суботице.

Право на помоћ за оспособљавање за рад

Право на помоћ за оспособљавање за рад обухвата подршку у образовању и оспособљавању за рад и признаје се деци и младима са сметњама у развоју и одраслим особама са инвалидитетом које се, према психо-физичким способностима и годинама живота, могу оспособити за рад а то право не могу да остваре по другом правном основу.

Право на помоћ за оспособљавање за рад остварује се у виду тршкова оспособљавања за рад, трошкова смештаја у дом ученика, односно студената или интернат, као и у виду накнаде трошкова превоза.

За више информација обратите се директно Центру за социјални рад Града Суботице.

Посебна новчана накнада

Право на посебну новчану накнаду има један од родитеља који није у радном односу, а који најмање 15 година непосредно негује своје дете које је остварило право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица, има право на посебну новчану накнаду у виду доживотног месечног примања у висини најниже пензије у осигурању запослених, кад наврши општи старосни услов за остваривање пензије према прописима о пензијском и инвалидком осигурању, ако није остварило право на пензију. Ако родитељ оствари право на пензију након стицања права на посебну новчану накнаду, има право избора између пензије или посебне новчане накнаде.

За више информација обратите се директно Центру за социјални рад Града Суботице.

Једнократна новчана помоћ

Право на једнократну новчану помоћ, по процени центра за социјални рад, имају појединци и породице које се налазе у стању тренутне потребе или у изузетно тешкој ситуацији коју не могу самостално превазићи, а тичу се задовољавања основних животних потреба, постпеналне заштите, прихвату по престанку смештаја и у другим случајевима. Под задовољавањем основних животних потреба сматра се набавка намирница, а изузетно, набавка неопходне гардеробе  и задовољавање других потреба изазваних специфичним стањем или ситуацијом ( болест, тешка инвалидност и сл. )

За више информација обратите се директно Центру за социјални рад Града Суботице.

Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу

Право на опрему за смештај у установу социјалне заштите, односно другу породицу има лице које се упућују на смештај у установу социјалне заштите или другу породицу, а ту опрему не може обезбедити сам, нити је могу обезбедити сродници који су у складу са којим се уређују породични односи обавезни да учествују у његовом издржавању.

За више информација обратите се директно Центру за социјални рад Града Суботице.

Помоћ у натури

Помоћ у натури односи се на бесплатан оброк, пакете хране, пакете хигијене, огрев.

Право на бесплатни оброк има лице које је корисник права на новчану социјалну помоћ као и друга лица у стању социјалне потребе, по стручној процени центра за социјални рад, а на основу претходно усаглашеног плана активности „Народне кухиње“ за сваку наредну календарску годину између Центра за социјални рад, Црвеног крста Србије- Црвени крст Војводине- Црвени крст Суботице, и секретаријата Градске управе надлежног за послове друштвених делатности.

Корисницима права на новчану социјалну помоћ и другим лицима у стању социјалне потребе уколико нису корисници бесплатног оброка народне кухиње, ради очувања минималне егзистенције, обезбеђује се, по правилу, једном годишње помоћ у виду пакета хране. Право на пакете хране  признаје се на основу критеријума који утврђује центар за социјални рад, а на основу предлога стручних радника установе и иницијативе месних заједница. Право на пакете хигијене има лице, односно породица корисник права на новчану социјалну помоћ и друга лица у стању социјалне потребе по стручној процени центра за социјални рад.

Корисницима права на новчану социјалну помоћ и другим лицима у стању социјалне потребе ради очувања минималне егзистенције, обезбеђује се једном годишње помоћ у виду огрева. Право на помоћ у огреву признаје се на основу критеријума који утврђује центар за социјални рад, а на основу предлога стручних радника установе и иницијативе месних заједница.

За више информација обратите се директно Центру за социјални рад Града Суботице.

Право на накнаду трошкова сахрањивања

Право на накнаду трошкова сахрањивања обезбеђује се за :

1.лица у стању социјалне потребе која су у моменту смрти имала пребивалиште на територији Града, а која немају сроднике или лица која су била дужна да их издржавају или да обезбеде њихово сахрањивање, или су та лица одбила да изврше сахрањивање.
2.неидентификована лица и лица за која се не може утврдити последње место пребивалишта, а која су умрла или су посмртни остаци истих нађени на територији Града

Сахрањивање лица извршава јавно комунално предузеће „Погребно“ Суботица, по налогу центра за социјални рад.

За више информација обратите се директно Центру за социјални рад Града Суботице.

Изузетне и интервентне новчане помоћи

Право на изузетну новчану помоћ могу остварити лица са израженим здравственим проблемима, самохрани родитељи и појединци и породице које не испуњавају услове за признавање права на новчану социјалну помоћ, а по решењу Центра за социјални рад, у трајању до 12 месеци, уз обавезну шестомесечну ревизију.

Интервентна новчана помоћ обезбеђује се појединцу или породици који се налазе у стању тренутне потребе или изузетно тешкој ситуацији односно стамбене угрожености коју не могу самостално превазићи, а изазвана је пожаром, поплавом или другим догађајем у коме је потпуно уништен или знатно оштећен објекат који користи појединац односно породица.    

За више информација обратите се директно Центру за социјални рад Града Суботице.
    

Лични пратилац детета

Лични пратилац детета доступан је детету са инвалидитетом односно сметњама у развоју, коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, под условом да је укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, укључујучи завршетак средње школе.

Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету одговорајуће индивидуалне подршке ради укључивања у редовно школовање, и активности у заједници, ради успостављања што већег нивоа самосталности.

Пружалац услуге се обезбеђује у складу са законом којим се уређује област социјалне заштите.

Право на личног пратиоца утврђује се на основу мишљења комисије Града надлежне за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету односно ученику.

За више информација обратите се директно Центру за социјални рад Града Суботице.

Персонална асистенција

Услуге персоналне асистенције доступне су пунолетним лицима са инвалидитетом са процењеним I и II степеном подршке, која остварују право на увећани додатак за туђу негу и помоћ, имају способности за самостално доношење одлука, радно су ангажована или активно укључена у рад различитих удружења, спортских друштава, политичких партија и других облика друштвеног ангажмана, односно укључене су у редовни или индивидуални образовни програм.

Под подршком I степена подразумева се да корисник није способан да се самостално брине о себи и укључи у активности дневног живота у заједици, због чега му је потребно физичко присуство и континуирана помоћ другог лица.

Под подршком II степена подразумева се да корисник може да се брине о себи и да се укључи у активности дневног живота у заједници уз физичко присуство и помоћ другог лица.

Сврха услуге персоналне асистенције је пружање одговарајуће индивидуалне практичне подршке која је кориснику неопходна за задовољавање личних потреба и укључивање у образовне, радне и друштвене активности у заједници, ради успостављања што већег нивоа самосталности.

Пружалац услуге се обезбеђује у складу са законом којим се уређује област социјалне заштите.

Персонални асистент не може бити члан породичног домаћинства у коме живи корисник, сродник у првој линији као ни рођени брат и сестра, односно брат и сестра по оцу или мајци корисника.

За више информација обратите се директно Центру за социјални рад Града Суботице.