+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
O NAMA

Dobrodošli na internet prezentaciju Centra za socijalni rad Grada Subotice.

Ovde možete dobiti informacije o tome kako da pronađete rešenje vašeg problema i ostvarite prava i usluge iz oblasti socijalne i porodično-pravne zaštite.

Naša ustanova je osnovana davne 1963. godine odlukom tadašnjeg Narodnog odbora Subotice i bavila se zaštitom dece i starih bez porodičnog staranja. Jedna je od najstarjih na teritoriji bivše Jugoslavije. Imala je nekoliko reforimi, a danas je to moderna ustanova sa 50 zaposlenih koja se bavi organizovanom delatnošću od javnog interesa, čiji je cilj pružanje pomoći i osnaživanje za samostalan i produktivan život, u društvu i porodici, kao i sprečavanje nastajanja i otklanjanja posledica socijalne isključenosti.

Delatnost Centra za socijalni rad Grada Subotice regulisana je Zakonom o socijalnoj zaštiti, Porodičnim zakonom, Krivičnim zakonom, Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih učinilaca krivičnih dela, Zakonom o prekršajima, Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, Pravilnikom o organizaciji, normativima i standardima rada u centrima za socijalni rad, kao i Odlukom o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti grada Subotice.

Svako od nas, u nekom periodu života, može imati potrebu za uslugama koje pruža Centar za socijalni rad Grada Subotice, i u tim situacijama naši stručni radnici imaju zakonsku i moralnu obavezu da pruže pomoć i podršku u rešavanju različitih životnih problema, uvažavajući osnovna ljudska prava i specifične potrebe koje ima svaka porodica ili pojedinac.

Osnovna vizija kojom se rukovodi Centar za socijalni rad je moderna javna ustanova, koja dostiže visok kvalitet socijalnih usluga i svojim stručnim i tehničkim resursima uspešno odgovara na sve izazove na području socijalne zaštite, a aktivnom ulogom u lokalnoj zajednici deluje u cilju smanjenja socijalne isključenosti posebno osetljivih grupa.

ISTORIJAT

Centar za socijalni rad u Subotici osnovan je 27.03.1963. godine.

6_1.jpg

U prvim godinama rada, u Centru za socijalni rad postojale su dve službe: Služba za savetodavni rad i Služba prihvatilišta za decu sa poremećajem u ponašanju. Služba prihvatilišta je već 1964. godine prerasla u Dom za decu i omladinu sa prihvatilištem i disciplinskim centrom, kojeg se mnogi subotičani i dan danas sećaju. Dom je bio u sastavu Centra sve do 1992. godine. Odlukom Vlade Srbije 30. septembra 1998. godine ukinuo se i prestao sa radom Zavod za vaspitanje dece i omladine u Subotici, kako se zvao od 1992. godine.

Od 1968. godine Centar je dobio i treću službu koja se bavila poverenim poslovima javnih ovlašćenja organa starateljstva. Od 1983. godine u sastavu Centra, kao dislocirano odeljenje, funkcionisao je Centar za savetovanje i podršku porodici, koji je pružao savetodavno-terapijske usluge svim građanima, a započeo je rad u prostorijama Opštinskog Crvenog krsta. Od 2009. godine Centar je počeo sa pružanjem usluge Dnevnog centra za decu i omladinu sa poremećajem u društvenom ponašanju, u posebnim prostorijama, a koji je kasnije 2017. godine prerastao u Centar za savetovanje i prevenciju problema u ponašanju dece i mladih.

Organizaciona struktura Centra se od njegovog osnivanja do danas znatno menjala. Od 1963. godine do 1998. godine primenjivao se polivalentni metod rada. Od 1998. godine do 2008. godine timski rad, a nakon toga, do danas, odlukom Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, a na osnovu novog Pravilnika o o organizaciji, normativima i standardima rada primenjuje se metod vođenja slučaja.

Novim metodom rada, vođenjem slučaja, voditelji slučaja- stručnjaci su zaduženi za konkretne slučajeve, pri koordiniranju i preuzimanju mere zaštite i podrške korisnika, koristeći potencijale Centra i drugih službi i resursa u lokalnoj zajednici.

Od dana osnivanja, do danas Centar je, razvijajući se, prolazio kroz različite faze, ali u fokusu svog delovanja uvek je imao pružanje pomoći i podrške pojedincima i porodicama koje se nalaze u nepovoljnim životnim prilikama i njihovom osnaživanju za samostalan i produktivan život u društvu u cilju sprečavanja nastanka i otklanjanja posledica socijalne isključenosti, sa posebnim obzirom na osetljive grupe korisnika: decu i mlade, žrtve nasilja, osobe sa invaliditetom, socijalno ugrožene osobe, itd.

KO SMO DANAS

Centar za socijalni rad Grada Subotice je ustanova socijalne zaštite koja ima 48 zaposlenih ( od kojih je 37 stručnih radnika – soc.radnika, psihologa, pedagoga, spec.pedagoga i pravnika ) koji svakodnevno uspešno odgovaraju na potrebe preko 12 000 korisnika, sa kojima radimo na godišnjem nivou.

Direktor Centra za socijalni rad Grada Subotice je Miroslava Bagavac, dipl.socijalni radnik, a na osnovu Rešenja o imenovanju direktora Centra za socijalni rad Grada Subotice, br. I-00-022-170/2019 koje je donela Skupština Grada Subotice 18.06.2019. godine.

Biografiju direktora Centra za socijalni rad Grada Subotice možete pogledati ovde.

Skupština Grada Subotice je 22.02.2017. godine donela Rešenje br. . I- 00-022-55/2017 kojim su imenovani predsednik, zamenik predsednika i članovi Upravnog odbora Centra za socijalni rad Grada Subotice. Članovi Upravnog odbora su: Dušan Minić, predsednik, Gabor Ric, zamenik predsednika, Stipan Ćakić, član, Marina Vojnić, član i Marijana Ivković, član.

Skupština Grada Subotice je 27.02.2017. godine donela Rešenje br. I-00- 022-37/2017 kojim su imenovani predsednik i članovi Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Grada Subotice. Članovi Nadzornog odbora su: Valerija Nagel Lami, predsednik, Dragan Rudović, član, Boris Telečki, član.

Organizacija rada Centra za socijalni rad Grada Subotice

Organizacija rada u Centru za socijalni rad Grada Subotice propisana je Pravilnikom o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad ( „Sl.glasnik RS“, br. 59/2008, 37/2010, 39/2011 i 1/2012) i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za socijalni rad Grada Subotice br.55100-167/2018 od 25.04.2018. godine.

Organizaciju rada u Centru za socijalni rad Grada Subotice čine:

  1. direktor
  2. organizacione jedinice

Rad u Centru za socijalni rad je organizovan kroz sledeće organizacione jedinice:

Grafički prikaz organizacije rada

6_2.jpg

STATISTIKA

Centar za socijalni rad Grada Subotice u 2019. godinu ušao je sa 12 752 korisnika socijalno i porodično-pravne zaštite, što čini 9% od ukupnog broja stanovnika Grada Subotice. Kao i prethodnih kodina, od ukupnog broja korisnika više je osoba ženskog pola (7 185 ; 56,3%) nego muškog (5567; 43,7%).

Korisnici Centra sagledavaju se kroz sledeće starosne kategorije: deca ( od 0 do 17 godina starosti), mladi ( od 18 do 25 godina starosti), odrasli ( od 26 do 64 godine starosti) i stariji ( 65 i više godina).

6_4.jpg

Dominantnu starosnu grupu čine odrasla lica, njih 6035, 47%, a zatim deca, 3769, 30%.